Thông báo về việc tổ chức thi bù học phần Dược động học cho sinh viên ngành Dược học khóa 2015

| In Thông báo về việc tổ chức thi bù học phần Dược động học cho sinh viên ngành Dược học khóa 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

                   Số: 01/TB-KT&ĐBCLGD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Đồng Nai, ngày  27   tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi bù học phần Dược động học cho sinh viên ngành Dược học

khóa 2015

 

   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

   Căn cứ tình hình thực tế về tiến độ đào tạo và đề nghị của Phòng Đào tạo;

   Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới các sinh viên ngành Dược học khóa 2015 đủ điều kiện dự thi lịch thi bù học phần Dược động học, cụ thể như sau:

-         Thời gian: 8h00 Thứ sáu, ngày 06 tháng 04 năm 2018

-         Địa điểm: Phòng thi số 01, 02, 03, 04 lầu 4 Tòa nhà A1 – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Đề nghị các sinh viên ngành Dược học khóa 2015 đủ điều kiện dự thi nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                K/T. GIÁM ĐỐC

- SV K.2015 ngành Dược học;                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

-  P. ĐT, K. Dược (P/h);

- Lưu VT                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                ThS. Lê Thế Biên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 22
Hôm nay: 44
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468460