Danh mục biểu mẫu sinh viên
07/07/2020

Tên biểu mẫu

Tải file

Ghi chú

Đăng ký học phần

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký kỳ thi phụ môn Thực hành

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký kỳ thi phụ môn Lý thuyết

(Tại đây)

 

Đơn hoc cải thiện điểm

(Tại đây)

 

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

(Tại đây)

 

Đơn xin chuyển trường

(Tại đây)

 

Đơn xin hoãn thi

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học lại môn học phần

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học và thi Tiếng Anh

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học và thi Tin học

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký thi lại Tiếng Anh_Tin học

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký thi  Kiểm tra, đánh giá năng lực Tin học chuẩn đầu ra

(Tại đây)

 

Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

(Tại đây)

 

Xác nhận sinh viên đang học (Tại đây)  

Đơn đề xuất xét tốt nghiệp

(Tại đây)

 


Tập tin đính kèm